LGBT un viņu draugu apvienība MOZAĪKA

LGBT un viņu draugu apvienība MOZAĪKA (turpmāk - MOZAĪKA) ir nevalstiska organizācija, kas dibināta 2006. gadā ar mērķi uzlabot LGBT cilvēku tiesisko stāvokli Latvijā. MOZAĪKAS dibinātājus, biedrus un atbalstītājus vieno izpratne par to, ka veselīga un stipra demokrātija var veidoties valstīs, kur katrs iedzīvotājs jūtas līdzvērtīgs, brīvs veidot savu profesionālo un privāto dzīvi pēc saviem ieskatiem un drošs par to, ka valsts viņa tiesības aizstāvēs.

MOZAĪKAS ilgtermiņa virsmērķi

  • Radīt priekšnoteikumus neiecietības izskaušanai uz seksuālās orientācijas pamata un dzimuma identitātes vai tās izpausmes pamata un sekmēt Latvijas normatīvo aktu sakārtošanu, atbilstoši starptautiskajām normām un citu valstu labajai praksei cilvēktiesību jomā
  • Sekmēt sabiedrības izglītošanu par dažādu seksuālo orientāciju un dzimumu identitāšu esamību un citiem ar to saistītiem jautājumiem
  • Sekmēt sabiedrības izpratni par ģimenes modeļu dažādību un sekmēt to tiesību juridisku atzīšanu
  • Stiprināt un atbalstīt LGBT kopienu un iestāties par LGBT kopienas interesēm Latvijā un pasaulē

Struktūra

  • Mozaīka ir biedru organizācija. Tās pārvaldes institūcijas ir biedru sapulces un valde.
  • Biedru kopsapulce tiek sasaukta reizi gadā. Tajā ievēl valdi, priekšsēdētāju, revidentu.
  • Valde vada un pārstāv MOZAĪKU, atbild par biroja un finansiālo darbību, lietvedību, darbiniekiem un brīvprātīgajiem. Valdes locekļa darbs ir brīvprātīgs. Šobrīd valdes sastāvā ir 7 cilvēki.

Kļūsti par biedru

Mozaīkas gada pārskati